Украинская Ассоциация Маркетинга
Сегодня:
02
Пятница
Июнь 2023
Персональный вход:   Логин: Пароль: Забыли пароль? Зарегистрироваться
Поиск по сайту: Найти
 

-> Опросы

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Горячие темы форума
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Другие темы форума

Региональные представительства ИГКР
Все об исследованиях
Научные конференции
Отчеты о работе УАМ
-> Клуб преподователей

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДИСТАНЦІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У СКЛАДІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ, НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКЕТИНГУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

До 25-річчя заснування кафедри!!!

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДИСТАНЦІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У СКЛАДІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ, НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ»

(реєстраційне посвідчення Укр ІНТЕІ МОН України від 30.09.2016 р. № 621; Матеріали конференції включено до Міжнародного індексу цитування)

Шановні колеги!

Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного фа¬рмацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України (м. Харків) запрошує Вас прийняти участь у V Міжнародній науково-практичній дистанцій¬ній конференції «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У СКЛАДІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ, НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ», яка відбудеться 30-31 бере¬зня 2017 року.

Мета конференції: узагальнення досягнень та використання менеджменту й маркетингу у сучасній економіці; підведення підсумків діяльності та визна¬чення пріоритетних напрямків подальшого розвитку фармацевтичної науки та практики, форм та методів викладання дисциплін організаційно-економічного й управлінського спрямування на основі теорії менеджменту та маркетингy; розви¬ток співробітництва науковців України, закордонних держав, представників ап¬течних й фармацевтичних підприємств та маркетингових консалтингових ком¬паній у галузі менеджменту та марке-тингу.

До участі у конференції запрошуються: організатори системи охорони здоров’я та фармації, науковці, викладачі вищих фармацевтичних (медичних) навчальних закладів та кафедр навчальних закладів, що здійснюють підготовку спеціалістів у галузі менеджменту й маркетингу та фармації, провізори, лікарі, маркетологи та менеджери оптових, оптово-роздрібних та виробничих фірм, ма¬ркетингових аналітичних та дослідницьких компаній, представництв іноземних компаній, аспіранти, магістранти, студенти.
Організаційний комітет запрошує для участі в роботі конференції нау¬ковців, викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів про¬фільних кафедр вищих навчальних закладів України


Основні напрями конференції:
• сучасні фундаментальні положення менеджменту та маркетингу;
• стан і перспективи розвитку менеджменту та маркетингу в охороні здоров’я та фармації;
• маркетингове управління;
• соціальний менеджмент;
• інформаційні технології в управлінській діяльності орга¬нізацій;
• фармакоекономіка;
• управління ризиками та особливості галузевих ризиків;
• кадрове забезпечення виконання управлінських завдань фармацевтичних
організацій;
• управління трудовими ресурсами та персоналом;
• маркетингові дослідження;
• логістика;
• місце менеджменту та маркетингу у підготовці спеціалістів для галузей еконо¬міки та проблеми викладання;
• практика післядипломного навчання спеціалістів з менеджменту та марке-ти¬нгу;
• організація пошуку, розробки, дослідження, реєстрації та виробництва нових лікарських засобів на основі маркетингу;
• питання імпортозаміщення лікарських препаратів з позицій менеджменту та ма¬ркетингу;
• управління раціональним використанням лікарських засобів та відповідаль¬ним самолікуванням;
• управління якістю в системі лікарського забезпечення та фармацевтичної допо¬моги.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська
За результатами конференції буде видано електронний та паперовий збір¬ник наукових праць.
Матеріали конференції також будуть розміщені в електронному науковому збірнику конференції за адресою: www.nfau.in.ua та на WEB-ресурсі кафедри (mmf.nuph.edu.ua).

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Обсяг статей до 12, тез-доповідей – до 4 (повні сторінки) сторінок, надру¬кованих через 1,0 інтервал з одного боку стандартного аркуша формату А-4 шрифтом Times New Roman розміром 14 пт. Текстовий редактор Microsoft Word. Поля: верхнє – 20 мм, ліве та праве – 25 мм, нижнє – 30 мм, без нумера¬ції сторінок. Перенос слів – автоматичний.
2. Вимоги до статті. Текст статті починається з таких даних: індексу УДК, ініціалів та прізвищ усіх авторів (рівняти по лівому краю), назви організа¬ції (ій), у якій (их) виконана робота (якщо авторів декілька, відомості про кож¬ного подаються окремими рядками), курсив, рівняти по лівому краю, назва статті, тез (жирним шрифтом, рівняти по лівому краю), анотації (по центру – АНОТАЦІЯ; з абзацу – текст анотації; з абзацу – ключові слова: перелік
ключових слів (понять) у кількості 3-8), е-mail. Далі з абзацу (через пустий
рядок) текст статті. Структура статті повинна відповідати діючим вимогам, а автори повинні дотримуватись загального плану побудови статті й виділяти обо¬в'язкові елементи: «Постановка проблеми», «Аналіз останніх досліджень і публі¬кацій», «Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми», «Форму¬лювання цілей статті», «Виклад основного матеріалу дослідження», «Висновки», «Перспективи подальших досліджень», «Перелік використаних джерел інформа¬ції» (у двох формах: згідно вимог ДСТУ та міжнародної системи APA з транслі¬терацією кириличних джерел). Стаття супроводжується трьома анотаціями: українською мовою (на початку статті), англійською та російською мовами (пі¬сля статті). Анотації повинні містити: індекс УДК, ініціали та прізвища всіх ав¬торів, назву статті, ключові слова.
3. Структура тез-доповіді наступна: назва роботи великими літерами по центру аркуша, жирним зображенням; прізвища та ініціали авторів по центру; повна назва установи, e-mail, через один інтервал з абзацу друкується основний текст. Обов’язкові такі складові: у вступі коротко викласти постановку про¬блеми у загальному вигляді та її зв'язок з науковими, освітніми чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти ос¬новний зміст дослідження з обґрунтуванням отрима-них наукових результатів; сформулювати висновки та визначити перспективи подальших досліджень у да¬ному напрямку.
Текстовий матеріал статті або тези не повинен мати синтаксичних та орфо¬графічних помилок, неузгоджень.
За достовірність результатів відповідальність несуть автори.
На окремому листі додаються відомості про авторів: повністю прізвище, ім’я і по-батькові, посада та місце роботи, вчене звання, науковий ступінь, ад¬реса, контактний телефон, e-mail.
Назва файлу повинна відповідати першому автору (Іванов П.М., doc). Якщо подається кілька матеріалів одного автора, то файли нумеруються арабсь¬кими цифрами (Іванов П.М., 1, doc).
Матеріали, оформлені відповідно до наведених вимог, просимо надсилати у електронному виді до 3 березня 2017 р. на e-mail: veritas_kh@ukr.net, з при¬міткою «Матеріали до V Міжнародної науково-практичної дистанційної конфе¬ренції – 2017 р.»
Публікація матеріалів – безкоштовна.

Кожному учаснику буде надіслано електронний сертифікат учасника конфе¬ренції (за проханням)
З усіх питань просимо звертатися до Оргкомітету:
кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту НФаУ
вул. Валентинівська, 4, м. Харків, Україна; тел. (0572) 67-91-72,
e-mail: fmm@nuph.edu.ua або veritas_kh@ukr.net

Вернуться к списку