Украинская Ассоциация Маркетинга
Сегодня:
02
Воскресенье
Апрель 2023
Персональный вход:   Логин: Пароль: Забыли пароль? Зарегистрироваться
Поиск по сайту: Найти
 

-> Опросы

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Горячие темы форума
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Другие темы форума

Региональные представительства ИГКР
Все об исследованиях
Научные конференции
Отчеты о работе УАМ
-> Устав
 • Міністерством юстиції України
  18 серпня 1999 р.
  Свідоцтво № 1214
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Установчою конференцією
  Всеукраїнської громадської
  організації “Українська Асоціація Маркетингу”
  21 травня 1999 р.

  Погоджено
  із змінами та доповненнями
  "20"березня 2001 р.

  Затверджено
  із змінами та доповненнями
  Конференцією Всеукраїнської громадської організації “Українська Асоціація Маркетингу”
  26 жовтня 2000 р.

  Затверджено
  із змінами та доповненями
  Конференцією Всеукраїнскої громадської організації "Українська Асоціація Маркетингу"
  від 11 листопада 2004 року

  Затверджено
  в новій редакції
  Конференцією Всеукраїнської громадської організації "Українська Асоціація Маркетингу"
  30 листопада 2016 року

  1. Загальні положення
  1.1 Цей Статут розроблений відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», іншого законодавства України і визначає правові основи організації та діяльності Всеук-раїнської Громадської організації “Українська Асоціація Маркетингу” (далі за текстом «Організація").
  1.2. Організація є недержавною, неприбутковою, неполітичною всеукраїнською громад-ською організацією, створеною за професійною ознакою, і не має на меті отримання прибутку, об’єднує професіоналів в сфері маркетингу, реклами та управління.
  1.3 Організація діє на принципах добровільності, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), відкритості, прозорості та публічності.
  1.4. Організація має статус юридичної особи, основною метою якої не є одержання при-бутку. Організація має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Організація має право відкривати рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в установах банків, мати власні: печатку, штамп, бланки та символіку.
  1.5. Організація є Всеукраїнською громадською організацією і підтверждує цей статус у встановленому законодавством порядку.
  1.6. Організація утворюється на невизначений період часу.
  1.7 Організація має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права та нести обов'язки, які пов'язані з її діяльністю, бути позивачем та відповідачем у судових інстанціях всіх рівнів, має право представляти у судових інстанціях та інших державних органах інтереси своїх членів і виступати від їх імені.
  1.8 Організація не відповідає за зобов’язання своїх членів, а члени Організації не відповідають за зобов`язаннями Організації.
  1.9. Організація відповідно до своїх статутних завдань, мети, цілей може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки та об`єднаня громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв`язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов`язанням України.
  1.10 Організація має самостійний баланс, рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в установах банків, круглу печатку зі своєю назвою, кутові штампи, власні бланки та інші реквізити.

  2. Найменування організації
  2.1. Повне найменування Організації українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКЕТИНГУ».
  2.2. Повне найменування Організації англійською мовою: “UKRAINIAN MARKETING ASSOCIATION” .
  2.3. Скорочене найменування Організації українською мовою: ГО «УАМ».
  2.4. Скорочене найменування англійською мовою: “UMA”.
  2.5. Місцезнаходження Організації: 252057, м. Київ - 57, проспект Перемоги, 54/1.

  3. Мета (цілі), завдання та напрями діяльності організації
  3.1. Метою створення та діяльності Організації є сприяння розвитку різних аспектів рин-кових відносин в Україні шляхом пропаганди ідей маркетингу та захист законних соціа-льних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів; підтримка жінок, що працюють у сфері маркетингу та менеджменту.
  3.2. Для досягнення мети Організація реалізує такі завдання:
  3.2.1. Сприяння у розробці та впровадженні належної законодавчої бази з питань ринко-вих відносин в Україні;
  3.2.2. Сприяння розвитку маркетингу як професії в Україні через діяльність щодо рефор-мування освіти та підготовки кадрів для галузі з метою формування відповідальних ме-ханізмів взаємодії молоді, роботодавців, держави і навчальних закладів усіх рівнів та форм власності;
  3.2.3. Узагальнення світового досвіду діяльності у сфері менеджменту та маркетингу;
  3.2.4.Представництво інтересів членів Організації у державних та інших органах, устано-вах, організаціях, іншими особами, судових інстанція;
  3.2.5. Захист інтересів членів Організації;
  3.2.6. Формування соціального партнерства його впровадження в суспільстві;
  3.2.7. Впровадження взаємодовіри, взаємної надійності, порядності й ділового партнер-ства у взаємовідношеннях між членами Організації та споживачами маркетингових та консалтингових послуг;
  3.2.8. Ознайомлення громадськості з діяльністю Організації та її членів;
  3.2.9. Розробка та впровадження правил, стандартів та норм роботи в сфері маркетингу;
  3.2.10. Сприяння впровадженню фахового саморегулювання і самоврядування у сфері маркетингу та реклами.
  3.3. Організація здійснює діяльність у таких напрямках:
  3.3.1. Створення морально-етичних правил поведінки членів Організації, спрямованих на захист інтересів суб’єктів ринкової діяльності та маркетологів — членів Організації;
  3.3.2. Проведення заходів, що спрямовані на ознайомлення із законодавством, яке сто-сується діяльності у сфері менеджменту, реклами, маркетингу та консалтингових послуг серед своїх членів;
  3.3.3. Проведення та організація конференцій, фестивалів, семінарів, конгресів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, навчальних (освітніх) курсів, шкіл, лекцій, симпозіумів, з’їздів та інших публічних заходів за рахунок членських, спонсорських внесків та інших коштів отримання яких не заборонено законодавством для неприбуткових організацій;
  3.3.4. Співробітництво з державними органами та іншими організаціями в галузі законо-творчої роботи, інших галузях, які стосуються діяльності у сфері менеджменту, реклами, маркетингу та консалтингових послуг;
  3.3.5. Участь у створенні системи належного інформаційного забезпечення членів Ор-ганізації, у тому числі шляхом організації мережі відповідних структур, що не передбачає отримання прибутку, вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу;
  3.3.6. Громадська підтримка внесення пропозицій, нормативно-правових ініціатив до державних структур,законотворчих інституцій для створення цивілізованого економічного простору для розвитку менеджменту, маркетингу, реклами та консалтингових послуг;
  3.3.7. Участь у запровадженні заходів щодо встановлення стандартів якості у роботі мар-кетологів та рекламістів, сприяння усуненню недобросовісної конкуренції, проведення відповідних експертиз у сфері маркетингу, менеджменту, реклами та консалтингу;
  3.3.8. Розробка концептуальних та практичних програм, що враховують проблеми ро-звитку маркетингу як науки для членів Організації;
  3.3.9. Надання безоплатної допомоги у створенні центрів для вивчення проблем розвитку маркетингу як науки та надання науково-методичної допомоги з питань застосування маркетингу у практиці економічного та соціального життя;
  3.3.10. Розробка рекомендацій по замовленню державних і громадських структур з питань маркетингу;
  3.3.11. Участь, у порядку визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;
  3.3.12. Підготовка зауважень та пропозицій, експертних висновків, аналізу регуляторного впливу до проектів регуляторних актів, що оприлюднюються державними регуляторними органами, здійснення іншої регуляторної діяльності відповідно до законодавства про державну регуляторну політику відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
  3.3.13. Участь, у порядку визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорад-чих та інших інституціях, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення кон-сультацій з інститутами громадянського суспільства та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери менеджменту, маркетингу, реклами т а консалтингових послуг;
  3.3.15. Надання експертних, інформаційних консультацій членам Організації та іншим зацікавленим особам;
  3.3.16. Проведення мирних зібрань;
  3.3.17. Організація та проведення незалежних маркетингових досліджень актуальних питань економічних, політичних, наукових та соціальних проблем для членів Організації та інших зацікавлених осіб;
  3.3.18. Участь у створенні інформаційно-методичної бази у галузі менеджменту, марке-тингу, реклами та консалтингових послуг для членів Організації;
  3.3.19. Надання методичної та іншої допомоги членам Організації, в тому числі при усу-ненні недоліків у роботі з клієнтами чи підвищенні кваліфікації членами або працівниками колективних членів Організації;
  3.3.20. Створення та організація функціонування центрів, шкіл, навчальних та тренінго-вих закладів з метою проведення навчання з питань, що спрямовані на розвиток марке-тингової свідомості у суспільстві;
  3.3.21. Вивчення і пропаганда вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері розвитку ме-неджменту, маркетингу, реклами та консалтингу;
  3.3.22. Співробітництво з засобами масової інформації, проведення прес-конференцій, заснування засобів масової інформації для виконання статутних завдань;
  3.3.23. Здійснювання видавничої діяльності у відповідності до законодавства України;
  3.3.24. Співробітництво з асоціаціями іншими громадськими формуваннями менеджмен-ту, маркетингу, реклами та консалтингових послуг в Україні та інших країнах;
  3.3.25. Налагодження та підтримка прямих міжнародних контактів, співробітництво з іноземними та міжнародними урядовими та неурядовими організаціями;
  3.3.26. Засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробіт-ництво і взаємодопомогу;
  3.3.27. Участь у програмах міжнародних організацій, співробітництво у сфері науки, освіти з підприємствами, установами, організаціями, фірмами та громадянами як в Україні так і за її межами;
  3.3.28. Інформаційне забезпечення, розробка та наповнення комп`ютерного банку даних щодо маркетингової інформації для членів Організації;
  3.3.29. Розробка професійних стандартів та сприяння підвищенню професійного рівня маркетологів та рекламістів, а також участь у розробці галузевих стандартів та їх імпле-ментації у загальнодержавну систему стандартів;
  3.3.30. Підготовка членів Організації до проведення сертифікації у відповідності до вимог законодавства та проведення сертифікації на відповідність професійним стандартам та кваліфікаційним вимогам;
  3.3.31. Участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері галузевої освіти, зайнятості, формування сприятливих умов взаємодії системи освіти, ринку праці та фахової спільноти України;
  3.3.32. Участь в удосконаленні системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, сприяння поширенню професійних знань з залученням об’єднань роботодавців різних рівнів та галузей економіки;
  3.3.33. Сприяння формуванню та діяльності галузевих рад відповідного профілю в різних сферах економіки;
  3.3.34. Створення та забезпечення діяльності Технічних Комітетів у сфері маркетингу та реклами;
  3.3.35. Сприяння формуванню, розгортанню та функціонуванню системи незалежної оцінки відповідності (сертифікації, атестації) в соціальній, в економічній і політичній сферах відповідно до галузевого профілю членів Організації;
  3.3.36. Здійснення науково-дослідницької діяльності, проведення експертизи, експертних досліджень, процедури оцінювання та участь у розробці проектів законодавчих та нормативних актів в сфері технічного регулювання, системі незалежної оцінки (в т.ч. атестації та сертифікації), експертної діяльності, в соціально-економічній та соціально-політичній сферах;
  3.3.37. Проведення соціологічних та маркетингових досліджень, створення наукових, інформаційних, експертно-аналітичних та навчально-дослідницьких центрів, проведення досліджень з соціально-економічного, культурного, наукового, громадського життя України;
  3.3.38. Організовувати представництво, представляти та захищати права й інтереси окре-мих осіб та членів Організації в судах, інших органах державної влади та місцевого са-моврядування відповідно до законодавства, надавати інші види правової допомоги;
  3.3.39. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
  3.3.40. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знахо-диться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної ін-формації;
  3.3.41. Відряджати представників Організації на навчання, для участі в обмінах, а також для налагодження співпраці та реалізації спільних проектів чи з іншою метою для ре-алізації завдань Організації;
  3.3.42. Для досягнення меди діяльності, виконання завдань (цілей) Організація може здійснювати господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств у встановленому чин-ним законодавством порядку;
  3.3.43. Здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), виключно у випадку, якщо така діяльність відповідає меті (цілям) та зав-дянням Організації та сприяє досягненню мети діяльності;
  3.3.44. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до законодавства України;
  3.3.45. Здійснювати будь-які інші види діяльності, дозволені чинним законодавством України.

  4. Порядок набуття і припинення членства (участі), права та обов'язки членів
  4.1. Членами Організації можуть бути особи, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.
  4.2. Членами можуть бути фізичні особи, які мають вищу освіту та не менше двох років стажу роботи в сфері маркетингу та менеджменту, викладацької чи дослідницької роботи в сфері маркетингу та менеджменту, а також інших видах діяльності, пов`язаних з маркетингом, консалтингом, рекламою та менеджментом, а також які не мають вищої освіти, за умови принаймні трирічного стажу на посаді менеджера з маркетингу або маркетолога, визнають та виконують вимоги Статуту Організації, сплачують членські внески.
  4.3. Члени Організації можуть бути фізичні особи, які являються членами одного трудо-вого колективу підприємства, організації, установи, благодійного фонду та інших непри-буткових організацій, які сприяють діяльності Організації, визнають вимоги Статуту та сплачують членські внески.
  4.4.Члени мають рівні права і обов`язки.
  4.6 Для набуття членства до Організації подається заява в довільній формі з обов`язковою відміткою заявника про підтвердження зобов`язання виконувати Статут Організації, Етичний Кодекс та Стандарти діяльності. Подання заяви про вступ до Організації означає згоду з положеннями інших документів Організації, а також згоду взяти на себе обов'язки члена Організації, передбачених цим Статутом. Претендент повинен подати рекомендації двох членів Організації.
  4.7. Прийом до членів Організації здійснюється через її первинний осередок у тому числі Клубу, Комітету або обласної організації за рішенням Загальних зборів первинного осе-редку, або Загальних зборів обласної організації. Результати голосування та подана Заява передаються Раді Організації для прийняття остаточного рішення щодо прийому в члени Організації. Рішення про прийняття приймається простою більшістю голосів.
  4.8. Прийом членів Організації здійснюється на підставі поданої Заяви та Рішення Ради Організації. Рішення про прийняття приймається простою більшістю голосів.
  4.9. Членство в Організації припиняється або у зв`язку з виключенням із членів Ор-ганізації, або при добровільному виході члена з Організації.
  Добровільний вихід відбувається на підставі заяви від члена.
  4.10.Виключення з членів відбувається тоді, коли член своїми вчинками дискредитує Організацію, про що прийнято рішення обласною організацією, Клубом, Комітетом, чи Радою Організації. Рішення подається на розгляд Конференції, де приймається остаточне рішення простою більшістю голосів.
  4.11. Права членів Організації:
  - брати участь в будь-якій діяльності, що ведеться під егідою Організації;
  - -одержувати інформацію про діяльність Організації та її органів;
  - брати участь у роботі керівних органів Організації;
  - обирати та бути обраним у керівні та контролюючі органи Організації;
  - звертатися до Організації за захистом своїх прав та інтересів;
  - вносити пропозиції до керівних органів Організації по питаннях, пов`язаних з його діяльністю або діяльністю Організації;
  - добровільного виходу з Організації.
  4.12. В будь-яких публічних заявах член Організації має право згадувати про своє членство в Організації.
  4.13. Обов`язки членів Організації:
  - приймати безпосередню участь у роботі Організації;
  - підтримувати цілі та завдання Організації;
  - виконувати рішення керівних органів Організації;
  - своєчасно сплачувати членські та інші внески;
  - не допускати дій, що завдають матеріальну шкоду чи шкоду діловій репутації Організації, її членів;
  - дотримуватися етичних засад, принципів, політик, стандартів діяль-ності, рішень, схвалених керівними органами Організації;
  - не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Організації та/або її членів.
  4.14. Член Організації не може без відповідних повноважень, що оформлені письмово у належній формі, виступати від імені Організації та вчиняти цивільно-правові дії.
  4.15. Від імені Члена Організації може діяти уповноважний представник, що діє на підставі статуту або довіреності, що видана в установленому законодавством порядку.

  5. Структура Організації. Повноваження керівника, органів управління організації, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень. Періодичність засі-дань і процедури прийняття рішень керівними органами Організації, у тому числі шляхом використання засобів зв’язку
  5.1. Структуру Організації складають:
  5.1.1. Керівні органи Організації.
  5.1.2. Відокремлені підрозділи (первинні осередки), які об`єднуються у обласні ор-ганізації за територіальною ознакою;
  5.1.4. Клуби, Комітети, Робочі групи, Галузеві Ради, які можуть створюватись в Ор-ганізації для вирішення статутних завдань;
  5.2. Керівні органи Організації
  5.2.1. Конференція є вищим органом Організації. Вона проводиться не рідше одного разу на рік. Скликання Конференцій належить до компетенції Ради Організації.
  5.2.1.1. Позачергові Конференції можуть бути скликані з ініціативи не менш 1/3 від усіх обласних організацій, з ініціативи Ревізійної комісії, або Ради Організації.
  5.2.1.2. Конференція вважається правомочною, якщо в їх роботі прийняло участь не менш 2/3 делегатів обласних організацій.
  5.2.1.3. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів присутніх членів.
  5.2.1.4. До виключної компетенції Конференцій відносяться:
  • визначання напрямків діяльності Організації;
  • затвердження звітів Ради Організаіїї, Ревізійної комісії;
  • затвердження Статуту Організації та внесення змін до нього;
  • затвердження символіки Організації;
  • прийняття бюджету Організації;
  • обрання Президента Організації, віце-президентів, членів Ради Організації і Ревізійної Комісії терміном на п`ять років;
  • затвердження рішення про створення обласних організацій, первинних осередків, та іншихвідокремлених підрозділів, підприємств, установ;
  • прийняття рішення про припинення діяльності Організації.
  5.2.1.5. Якщо на Конференцію винесено питання, пов`язане з внесенням змін до Статуту та інших актів Організації, то рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосу-вало не менш 3/4 від присутніх на Конференції.
  5.2.1.6. Вибори Конференцією персонального складу органів управління, контролю про-водяться відповідно до цього Статуту. Якщо в результаті проведення двох турів голосу-вання по персональному складу вищевказаних органів не буде обрана необхідна кількість їх членів, то обраними вважаються ті кандидати, які набрали відносну більшість голосів у другому турі голосування.
  5.2.1.7. Члени Організації, стосовно яких прийнято рішення про припинення членства, не мають права брати участь у голосуванні на Конференції.
  5.2.2. Рада Організації є керівним органом управління Організації між Конференціями. 5.2.2.1. До компетенції Ради Організації відноситься:
  • реалізація завдань Організації, визначених Конференцією;
  • реалізація конкретних напрямків діяльності Організації в період між Конферен-ціями та затвердження планів роботи Організації;
  • затвердження внутрішніх локальних актів Організації;
  • роз`яснення рішень Конференцій та контроль за їх виконанням;
  • підготовка матеріалів до Конференцій;
  • затвердження та звільнення Генерального директора за поданням Президента Організації;
  • встановлення розміру, порядку та систематичності сплати членських та інших внесків для індивідуальних та колективних членів Організації, асоційованих членів.
  • затвердження зразків печатки, штампів, бланків та інших реквізитів Організації;
  • прийняття рішень та передача їх на затвердження Конференції про створення об-ласних організацій, первинних осередків, підприємств, установ, затверджує Статути (Положення) про них.
  5.2.2.2. Рада Організації може здійснювати від імені Організації будь-які дії, за виключенням тих, які відносяться до виключної компетенції Конференції чи інших органів Організації.
  5.2.2.3. Рада Організації обирається терміном на п`ять років.
  5.2.2.4. Конференція обирає членів Ради Організації, Президента, віце-президентів.
  5.2.2.5. Віце-президенти Організації та Генеральний директор Організації є членами Ради за посадою. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на рік.
  5.2.2.6. Засідання Ради Організації правомочне, якщо на ньому присутня більшість членів Ради. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх членів.
  5.2.2.7. Членство в Раді організації здійснюється на громадських засадах.
  5.2.3. Президент Організації очолює роботу Ради Організації, головує на її засіданнях, подає на затвердження Радою кандидатуру Генерального директора, представляє законні інтереси Організації у державних та інших інституціях, дає розпорядження та вказівки в межах наданих йому Статутом та Конференцією повноважень.
  5.2.3.1. На час відсутності Президента Організації його заміщає Генеральний директор.
  5.2.3.2. Президент звітує про діяльність Організації не менш ніж один раз на рік перед Радою Організації, і не менш ніж один раз на два роки – перед Конференцією.
  5.2.3.3. Президент діє виключно в межах повноважень, що надані йому цим Статутом, рішень Ради Організації та Конференції.
  5.2.4.Генеральный директор. Дирекція.
  5.2.4.1. Для здійснення поточної діяльності Організації за рішенням Президента може створюватись Дирекція.
  5.2.4.2. Дирекцію очолює Генеральний директор, який затверджується разом з переліком наданих йому повноважень Радою Організації за поданням Президента. Генеральний директор є членом Ради Асоціації за посадою.
  5.2.4.3. Генеральний директор може займати посаду на строк визначений Радою. Повно-важення Генерального директора припиняються за рішенням Ради або за власним бажан-ням.
  5.2.4.4. До компетенції Генерального директора належить:
  - здійснення поточного керівництва діяльністю Організації між засіданнями Ради, ор-ганізація виконання рішень Конференції та Ради;
  - представництво Організації у відносинах з органами державної влади та управління, із підприємствами, установами та організаціями, іншими юридичними та фізичними осо-бами;
  - укладення від імені Організації без довіреності будь-яких договорів, угод, контрактів, при цьому Генеральний директор має право укладати від імені Організації угоди, сума яких перевищує еквівалент 50 000 (п’ятдесят тисяч) євро, тільки за згодою Ради Організації;
  - - укладення та розірвання трудових договорів із співробітниками Дирекції Організації;
  - підписання фінансових документів від імені Організації, в тому числі платіжних доручень, документів бухгалтерської звітності та інших фінансових документів.
  - відповідає за своєчасне подання бухгалтерської, фінансової, податкової звітності покладається на Президента та Генерального директора;
  - головує на Конференції.
  5.2.5. Ревізійна комісія обирається з числа членів Організації у кількості 3 осіб для здійснення контролю за діяльністю Організації.
  5.2.5.1. Персональний скад затверджується Конференцією.
  5.2.5.2. Засідання Ревізійної комісії правомочне за участі в її роботі всіх членів.
  5.2.5.3. До компетенції Ревізійної комісії відноситься:
  • повідомлення Конференції про недоліки в роботі органів Організації;
  • проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Організації не менш як раз на рік з поданням її результатів Конференції.
  5.2.5.4.Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами Ради Організації, Дирекції.
  5.2.5.5. Для прийняття рішення Ревізійній комісії достатньо простої більшості голосів присутніх на її засіданнях.
  5.2.5.6. Члени Ревізійної комісії обирають із свого складу Голову Ревізійної комісії.
  5.2.6. Прийняття рішень, голосування по всіх без виключення питаннях структурними одиницями Організації можливе з використанням електронних засобів зв’язку (інтернет, факс). Результати таких голосувань оформлюються відповідальною особою протоколом.
  Підготовка рішень до голосування та їх розсилка може здійснюється Президентом, Гене-ральним директором, керівниками відокремлених підрозділів Організації, або за їх дору-ченням відповідальними особами.
  5.3. Відокремленні підрозділи.
  5.3.1. Відокремлені підрозділи Організації створюються за територіальною ознакою на підставі рішення Загальних зборів підрозділу, яке потребує затвердження Загальними зборами обласних організацій.
  5.3.2. Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є його Загальні збори, які скликаються головою відокремленого підрозділу один раз на рік. Позачергові скликаються на вимогу 1/3 членів головою підозділу. Збори правомочні, якщо на них присутня проста більшість членів підрощділу.
  5.3.3. Відокремлений підрозділ діє на підставі Статуту Організації, або на основі власного Статуту (Положення) у випадках визначених Статутом, яке приймається його зборами, затверджується Радою Організації. Статут (Положення) первинної організації не повинне суперечити Статуту Організації.
  5.3.4. До виключної компетенції Загальних зборів відокремленого підрозділу належить:
  5.3.4.1. Визначення напрямків діяльності підрозділу;
  5.3.4.2. Затвердження результатів діяльності підрозділу за рік, затвердження звітів Голови підрозділу;
  5.3.4.3. Прийняття рішень про прийом до членів Організації та виключення з неї щодо індивідуальних членів.
  5.3.4.4.Прийняття кошторису витрат підрозділу;
  5.3.4.5. Обрання голови підрозділу;
  5.3.4.6. Прийняття рішень з інших найбільш важливих питань діяльності підрозділу;
  5.3.4.7. Делегування представника на Загальні збори обласної організації.
  5.3.3. Рішення Загальних зборів приймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах.
  5.3.4. Голова відокремленого підрозділу здійснює функції оперативного управління справами осередку в період між Загальними зборами підрозділу.
  5.3.5. Головавідокремленого підрозділу:
  5.3.5.1. Реалізує виконання рішень вищих органів Організації та зборів підрозділу;
  5.3.5.2. Затверджує внутрішні документи підрозділу;
  5.3.5.3. Готує матеріали до розгляду на Загальних зборах підрозділу;
  5.3.5.4. Звітує про свою діяльність перед Загальними зборами підрозділу;
  5.3.5.5. Вирішує інші оперативні питання діяльності підрозділу, якщо вони не віднесені до відання Загальних зборів підрозділу.
  5.4. Відокремлені підрозділи Організації, які є обласними організаціями, створюються на підставі рішення Загальних зборів обласних організацій, яке потребує затвердження Радою Організації. Територію діяльності у межах області України (міст Києва і Севастопо-ля), Автономної республіки Крим самостійно визначає обласна організація.
  5.4.1. Обласна організація здійснює свою діяльність на підставі Статуту Організації, або-власного Статуту (Положення) у випадках передбачених цим Статутом. Статут (Положення) Обласної організації який приймається Загальними зборами обласної організації і затверджується Радою Організації. Статут обласної організації не повинен суперечити Статуту Організації.
  5.4.2. Вищим органом обласної організації є Загальні збори обласної організації. Вони проводяться не рідше одного разу на рік. Скликання зборів належить до компетенції го-лови обласної організації. Загальні збори обласної організації правомочні, якщо на них присутні більше половини делегатів від первинних осередків, які входять до складу об-ласної організації.
  5.4.3. Позачергові збори організації можуть бути скликані з ініціативи не менше 1/3 членів Організації, які обрані через відповідний первинний осередок, а також з ініціативи Голови обласної організації чи Ревізійної комісії обласної організації.
  5.4.4. До виключної компетенції Загальних зборів обласної організації належить:
  5.4.4.1. Визначення напрямків діяльності обласної організації;
  5.4.4.2. Прийняття Статуту (Положення) обласної організації;
  5.4.4.3. Затвердження результатів діяльності обласної організації за рік, затвердження звітів голови обласної організації та Ревізійної комісії обласної організації;
  5.4.4.4.Прийняття кошторису витрат обласної організації;
  5.4.4.5. Прийняття рішень з інших найбільш важливих питань діяльності обласної ор-ганізації;
  5.4.4.6. Делегування представника на Конференцію Організації.
  5.5. Рішення Загальних зборів обласної організації приймаєються простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах.
  5.5.1. Рада обласної організації є керівним органом управління обласною організацією між Загальними зборами.
  5.5.2. До компетенції Ради обласної організації відноситься:
  5.5.3. Реалізація завдань Організації, визначених Конференцією в межах обласної ор-ганізації;
  5.5.4. Реалізація конкретних напрямків діяльності обласної організації в період між За-гальними зборами та затвердження планів роботи обласної організації;
  5.5.5. Затвердження внутрішніх локальних актів обласної організації;
  5.5.6. Роз`яснення рішень Загальних зборів обласної організації та контроль за їх вико-нанням;
  5.5.7. Підготовка матеріалів до Загальних зборів обласної організації.
  5.5.8. Голова обласної організації здійснює функції оперативного управління справами обласної організації в період між Загальними зборами обласної організації.
  5.5.9. Голова обласної організації обирається терміном на 2 роки і виконує наступні зав-дання:
  • реалізує виконання рішень вищих органів Організації та зборів обласної організації;
  • затверджує внутрішні документи обласної організації;
  • готує матеріали до розгляду на Загальних зборах обласної організації;
  • звітує про свою діяльність перед Загальними зборами обласної організації;
  • вирішує інші оперативні питання діяльності обласної організації, якщо вони не віднесені до відання Загальних зборів обласної організації.
  5.5.10. Для здійснення контролю за діяльністю обласної організації Загальні збори оби-рають терміном на два роки Ревізійну комісію у кількості 3 осіб.
  5.5.11. Засідання Ревізійної комісії правомочні за участі в її роботі всіх членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
  5.5.12. Ревізійна комісія обласної організації проводить ревізії фінансово-господарської діяльності обласної організації та подає їх результати Загальним зборам обласної ор-ганізації.
  5.5.13. У роботі Ревізійної комісії обласної організації бере обов`язкову участь член Ревізійної комісії Організації. Про проведення ревізій Ревізійна комісія обласної ор-ганізації повинна за 10 днів до початку ревізії повідомляти Ревізійну комісію Організації.
  5.6. Клуби, Комітети, Робочі групи
  5.6.1. Клуби, Комітети, Робочі групи, Галузеві Ради створюються на підставі рішення неменше трьох членів Організації яке подається до Ради Організації з метою інформування про створення такого органу. Клуби, Комітети, Робочі групи та Галузеві Ради створюються для вирішення статутних завдань Організації та діють на підставі По-ложення, яке затверджується Радою Організації та не повинно суперечити Статуту Організації.

  6. Порядок звітування керівних органів Організації перед її членами (учасниками)
  6.1. Керівні органи Організації зобов’язанні звітувати перед членами (учасниками) на Конференції з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації.
  6.2. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню всіма керівними органами на офіційному сайті Організації та/або шляхом розсилки електрон-ною поштою один раз на рік.
  6.3. Керівні органи Організації мають забезпечити для членів (учасників) вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання. У разі необхідності та/або на вимогу Конференції керівні органи ма-ють надавати звіт за результатами проведених засідань та прийнятих на них рішеннях частіше ніж 1 раз на рік.

  7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Організації та розгляду скарг
  7.1. Щодо Президента Організації
  7.1.1. Член Організації може оскаржити дії або рішення Президента до Ради Організації. 7.1.2. Підготовка скарги до розгляду доручається Генеральному директору, який має от-римати письмові пояснення від Голови правління, а також може отримати пояснення від особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги. 7.1.3. Рада Організації на найближчому засіданні зобов’язана розглянути скаргу і прийняти рішення, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.
  7.1.4. Якщо Рада Організації вирішить, що рішення, яке слід прийняти, виходить за межі його компетенції, вона передає скаргу і всі матеріали, що її стосуються, на розгляд Кон-ференції, про що повідомляє особу, що подала скаргу.
  7.1.5. Конференція на найближчому зібранні зобов’язана розглянути скаргу і прийняти рішення, про яке повідомляється особа, що подала скаргу.
  7.2. Щодо Генерального директора
  7.2.1. Член Організації може оскаржити дії або рішення Генерального директора до Пре-зидента Організації або до Ради Організації.
  7.2.2. Президент або Рада зобов’язані розглянути скаргу протягом 20 днів з моменту от-римання. Для розгляду скарги необхідно отримати письмові пояснення від Генерального директора, а також від особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.
  7.2.3. За результатами розгляду скарги Президент Організації або Рада Організації прий-мають рішення у межах своєї компетенції, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.
  7.3. Щодо Ради Організації
  7.3.1. Член Організації може оскаржити дії або рішення Ради Організації до Конференції. Підготовка скарги до розгляду доручається одному з членів Організації, який має отримати письмові пояснення від Голови Ради, а також може отримати пояснення від інших членів Ради, особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.
  7.3.2. Кнференція на найближчому засіданні зобов’язана розглянути скаргу і прийняти рішення, про яке повідомляє особу, що подала скаргу. Конференція може прийняти рішення, про передачу скарги і всіх матеріалів, що її стосуються, на розгляд Загальних зборів обласної організації, про що повідомляє особу, що подала скаргу.
  7.4. Щодо Ревізійної комісії
  7.4.1. Член Організації може оскаржити будь-яке рішення або дії Президента, Генераль-ного директора, Голови Ради або Ради Організації, що стосуються фінансових аспектів діяльності Організації, до Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має розглянути скаргу протягом 20 днів з моменту отримання. Для розгляду скарги Голова ревізійної комісії має отримати письмові пояснення від особи Президента, Генерального директора або Голови Ради, а також може отримати пояснення від особи, що подала скаргу, інших осіб, отримати документи, які стосуються суті скарги.
  7.4.2. За результатами розгляду скарги Ревізійна комісія ухвалює рішення у межах своєї компетенції, про яке повідомляє особу, що подала скаргу.

  8. Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Ор-ганізації
  8.1. Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користу-ватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане їй його членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.
  8.2. Майно Організації є сукупність речей, що знаходяться у неї на праві користування, володіння чи розпорядження, а також майнові права та обов’язки.
  8.3.Організації може належати будь-яке майно, майнові та немайнові права, які є об'єктом права власності згідно законодавства України.
  8.4. Члени Організації не мають права власності на окремі об'єкти, що входять до майна Організації. Члени Організації можуть користуватися її майном на підставі укладених угод. Доходи або майно Організації не підлягають розподілу між засновниками та/або учасниками, членами органів управління та не можуть використовуватись для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) Організації.
  8.5. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед заснов-ників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їх праці та нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених Статутом Організації.
  8.6. Організація відповідає за своїми зобов`язаннями усім належним їй майном. Члени Організації не відповідають за зобов`язаннями Організації, а Організація не відповідає за зобов`язаннями своїх членів.
  8.7. Організація має право залучати спонсорів, які можуть робити добровільні внески на користь Організації в грошовій чи іншій формі.
  8.8. Організація має право здійснювати правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Організації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників.
  8.9. Джерелами формування активів Організації зокрема є:
  8.9.1. членські, вступні та інші цільові внески;
  8.9.2. Коши та майно, передане Засновниками Організації;
  8.9.3. Добровільних внесків трудових колективів, установ і організацій, іноземних юри-дичних осіб та громадян, громадян України;
  8.9.4. безповоротна фінансова та інша допомога;
  8.9.5. благодійні пожертвування;
  8.9.6. пасивні доходи;
  8.9.7. цінні папери та деривативи;
  8.9.8. дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;
  8.9.9. благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;
  8.9.10. Доходи (прибутки), отримані від діяльності, передбаченої цим Статутом;
  8.9.11. Надходжень від господарської та іншої діяльності підприємств та організацій створених Організацією у вигляді пасивних доходів, що будуть використовуватися на виконання статутних завдань;
  8.9.12. Майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.
  8.9.13. інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
  8.10. Отримані доходи (прибутки) використовується лише для досягнення мети створен-ня на цілі та завдання, передбачені цим Статутом.
  8.11. За рішенням Ради Організації, у разі необхідності, можуть створюватись цільові фонди, які використовуються для реалізації програм у рамках Статуту.
  Порядок створення і використання таких фондів визначається Конференцією.
  8.12. Грошові кошти Організації витрачаються відповідно до її завдань під контролем Ради, Ревізійної комісії Організації, а також відповідно до побажань осіб, які надають благодійну допомогу, пожертвування, надають безповоротну фінансову допомогу та да-рують.
  8.13. Організація має право у встановленому порядку купувати, передавати організаціям, закладам, обмінювати, віддавати в оренду, надавати безкоштовно у тимчасове безоплатне користування рухоме та нерухоме майно, обладнання, технічні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності.
  8.14. Організація може мати у власності будинки, споруди, житловий фонд, інвентар та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Стату-том. У власності Організації можуть бути також видавництва та інші підприємства.
  8.15. Організація здійснює бухгалтерський, управлінський і податковий облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики.
  8.16. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Організації може бути підтвер-джена аудитором (аудиторською фірмою).
  8.17. У разі ліквідації, якщо вартості майн а Організаціїнедостатньо для задоволення ви-мог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарсь-кого суду із заявою про порушення справи про банкрутство такого громадського об'єдна-ння відповідно Закону України «Про громадські об’єднання».
  9. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів організації
  9.1. Члени Організації за рішенням Конференції можуть створювати відокремлені підрозділи за адміністративно-територіальним принципом за місцем проживання не менш, ніж двох членів Організації.
  9.2. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами, крім випадків, передбачених Законом України «Про громадські об’єднання».
  Відокремлені підрозділи громадського об’єднання утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту Організації.
  9.3. Відокремлені підрозділи Організації зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення (Статут). Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та статуту Організації.
  9.4. Відокремлений підрозділ очолює керівник, обраний Загальними Зборами відокремленого підрозділу та затверджений на посаді Радою Організації.
  9.5. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган Загальні Збори відокремленого підрозділу, та керівника відокремленого підрозділу, який обирається Загальними Зборами відокремленого підрозділу. Керівник відокремленого підрозділу організовує діяльність членів відокремленого підрозділу Організації по виконанню статуту Організації, веде облік членів (учасників), що приймаються до Організації відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження, надані керівними органами Організації.
  9.6. Керівники відокремлених підрозділів мають право діяти від імені відповідного відокремленого підрозділу на підставі довіреностей, виданих Президентом або Генеральним директором.
  9.7. До повноважень відокремленого підрозділу Організації відноситься:
  9.7.1. представництво інтересів Організації у відповідному регіоні України;
  9.7.2. пропагування діяльності Організації у відповідному регіоні України;
  9.7.3. подання до Ради Організації пропозицій щодо кандидатів до вступу в рганізацію;
  9.7.4. здійснення повноважень у відповідності до рішення керівних органів Організації.

  10. Внесення змін до Статуту, до складу керівних органів, зміна особи (осіб), уповно-важеної представляти Організацію, зміна місцезнаходження
  10.1 Зміни та/або доповнення до Статуту Організації, до складу керівних органів, зміна особи (осіб), уповноваженої представляти Організацію, зміна її місцезнаходження здійс-нюється за рішенням Конференції.
  10.2. Рішення щодо внесення змін/доповнень до Статуту Організації вважається прийня-тим, якщо за нього проголосували не менше 3/4 від присутніх на Конференції членів Ор-ганізації. Підписання нової редакції Статуту Організації мають право особи уповноважені Конференцією.
  10.3. Про зміни та/або доповнення до Статуту, зміни у складі керівних органів Ор-ганізації, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти Організацію, зміну її місце-знаходження повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знахо-диться реєстраційна справа Організації.
  11. Порядок прийняття рішення щодо припинення діяльності Організації, а також щодо використання її коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску (ліквідації)
  11.1. Організація створюється на невизначений термін.
  11.2. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску (ліквідації) або реорганізації.
  11.3. При реорганізації всі права й обов'язки Організації її активи та пасиви переходять до її правонаступників.11.4. Реорганізація Організації відбувається за рішенням Конференції у порядку визначеному Статутом або за рішенням суду чі за іншими підставами, передбаченими законодавчими актами України.
  11.5. Саморозпуск Організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Конференцією.
  11.6. Оцінка майна Організації здійснюється за цінами, що діють на момент ліквідації Організації, з урахуванням його зносу.
  11.7. У разі припинення юридичної особи (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. Майно не може розподілятися між засновниками, членами (учасниками) Організації, її працівниками.
  11.8 Ліквідація вважається завершеною, а Організація ліквідованою з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

  11.9 У разі реорганізації Організації майно, активи та пасиви передаються правонаступ-нику.  Догори

 •