Украинская Ассоциация Маркетинга
Сегодня:
28
Черверг
Май 2020
Персональный вход:   Логин: Пароль: Забыли пароль? Зарегистрироваться
Поиск по сайту: Найти
 

-> Опросы

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Горячие темы форума
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Другие темы форума

Региональные представительства ИГКР
Все об исследованиях
Научные конференции
Отчеты о работе УАМ
-> Новостиза 2020 год

VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДИСТАНЦІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У СКЛАДІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ, НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКЕТИНГУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Національний фармацевтичний університет (НФаУ)КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

 VІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДИСТАНЦІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У СКЛАДІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ, НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ»

 

(державне реєстраційне посвідчення Укр ІНТЕІ МОН України від 13.08.2019р. № 433; Матеріали конференції включено до Міжнародного

індексу цитування)

 Шановні колеги!

Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного фа­рмацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України (м. Харків) запрошує Вас взяти участь у VІІІ Міжнародній науково-практичній дистанцій­ній конференції «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У СКЛАДІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ, НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ», яка відбудеться 19 березня 2020 року.

 

Мета конференції: узагальнення досягнень та використання менеджменту й маркетингу у сучасній економіці; підведення підсумків діяльності та визначення пріоритетних напрямків подальшого розвитку фармацевтичної науки та практики, форм та методів викладання дисциплін організаційно-економічного й управлінського спрямування на основі теорії менеджменту та маркетингy; розвиток співробітництва науковців України, закордонних держав, представників аптечних й фармацевтичних підприємств та маркетингових консалтингових компаній у галузі менеджменту та маркетингу.

 

До участі у конференції запрошуються: організатори системи охорони здоров’я та фармації, науковці, викладачі вищих фармацевтичних (медичних) навчальних закладів та кафедр навчальних закладів, що здійснюють підготовку спеціалістів у галузі менеджменту й маркетингу та фармації, провізори, лікарі, маркетологи та менеджери оптових, оптово-роздрібних та виробничих фірм, маркетингових аналітичних та дослідницьких компаній, представництв іноземних компаній, аспіранти, магістранти, студенти.

Організаційний комітет запрошує для участі в роботі конференції науковців, викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів про­фільних кафедр вищих навчальних закладів України

Основні напрями конференції:

·     сучасні фундаментальні положення менеджменту та маркетингу;

·     стан і перспективи розвитку менеджменту та маркетингу в охороні здоров’я та фармації;

·     маркетингове управління;

·     соціальний менеджмент;

·     інформаційні технології в управлінській діяльності орга­нізацій;

·     фармакоекономіка;

·     управління ризиками та особливості галузевих ризиків;

·     кадрове забезпечення виконання управлінських завдань фармацевтичних

     організацій;

·     управління трудовими ресурсами та персоналом;

·     маркетингові дослідження;

·     логістика;

·     місце менеджменту та маркетингу у підготовці спеціалістів для галузей еконо­міки та проблеми викладання;

·     практика післядипломного навчання спеціалістів з менеджменту та маркетингу;

·     організація пошуку, розробки, дослідження, реєстрації та виробництва нових лікарських засобів на основі маркетингу;

·     питання імпортозаміщення лікарських препаратів з позицій менеджменту та ма­ркетингу;

·     управління раціональним використанням лікарських засобів та відповідальним самолікуванням;

·     управління якістю в системі лікарського забезпечення та фармацевтичної допомоги.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

За результатами конференції буде видано електронний та паперовий збірник наукових праць.

Матеріали конференції також будуть розміщені в електронному науковому збірнику конференції за адресою: www.nuph.edu.ua та на WEB-ресурсі кафедри (mmf.nuph.edu.ua).

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

1.Обсяг статей до 7-12, тез-доповідей – до 1-3 (повні сторінки) сторінок, надрукованих через 1,15 інтервал з одного боку стандартного аркуша формату А-4 шрифтом Times New Roman розміром 14 пт. Текстовий редактор Microsoft Word. Поля: ліве, праве, верхнє та нижнє – 20 мм, без нумерації сторінок.

2.     Структура статті. УДК, назва статті (великими літерами, жирним), ініціали та прізвища усіх авторів, назва організації (ій), у якій (их) виконана робота, анотація (по центру – АНОТАЦІЯ; з абзацу – текст анотації; з абзацу – ключові слова: 3-8), е-mail. Далі з абзацу (через пустий рядок) текст статті. Текст  статті повинен відповідати діючим вимогам, а автори повинні дотримуватись загального плану побудови статті й виділяти обов'язкові елементи: вступ, мета, методи і матеріали, результати досліджень, висновки, література (відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 або міжнародного стандарту АРА), анотації російською і англійською мовами.

3.      Структура тез наступна: назва роботи великими літерами по центру аркуша, жирним; прізвища та ініціали авторів по центру; повна назва установи, e-mail, через один інтервал з абзацу друкується основний текст. Обов’язкові такі складові: у вступі коротко викласти постановку проблеми, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний зміст дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; сформулювати висновки.

Текстовий матеріал статті або тези не повинен мати синтаксичних та орфографічних помилок, неузгоджень.

За достовірність результатів відповідальність несуть автори.

На окремому листі додаються відомості про авторів: повністю прізвище, ім’я і по-батькові (в тому числі англійською мовою), посада та місце роботи, вчене звання, науковий ступінь, адреса, контактний телефон, e-mail.

Назва файлу повинна відповідати першому автору (Іванов І.І., doc). Якщо подається кілька матеріалів одного автора, то файли нумеруються арабськими цифрами (Іванов І.І., 1, doc).

Матеріали, оформлені відповідно до наведених вимог, просимо надсилати у електронному вигляді до 01 березня 2020 р. на e-mail: irynapestun.nuph@gmail.com, з приміткою «Матеріали до конференції – 2020 р.»

                                  Публікація матеріалів – безкоштовна.

 

Зразок оформлення тез

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМ САМОПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ»

Іванов І.І.

Національний фармацевтичний університет

fmm@nuph.edu.ua

 

Текст

 

Кожному учаснику буде надіслано електронний сертифікат учасника

 конференції

З усіх питань просимо звертатися до Оргкомітету:

кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту НФаУ

вул. Валентинівська, 4, м. Харків, Україна; 

   тел. (0572) 67-91-72, e-mail: irynapestun.nuph@gmail.com

завідувач кафедри ФММ – проф. Малий Володимир Валентинович;

відповідальний – проф. Пестун Ірина Володимирівна.

 

 


Вернуться к списку