Украинская Ассоциация Маркетинга
Сегодня:
20
Понедельник
Май 2019
Персональный вход:   Логин: Пароль: Забыли пароль? Зарегистрироваться
Поиск по сайту: Найти
 

-> Опросы

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Горячие темы форума
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Другие темы форума

Региональные представительства ИГКР
Все об исследованиях
Научные конференции
Отчеты о работе УАМ
-> Новостиза 2019 год

VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДИСТАНЦІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У СКЛАДІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ, НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ»

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКЕТИНГУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Національний фармацевтичний університет (НФаУ)КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

VІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДИСТАНЦІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У СКЛАДІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ, НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ»

 

(державне реєстраційне посвідчення Укр ІНТЕІ МОН України від 09.08.2018 р. № 263; Матеріали конференції включено до Міжнародного індексу цитування)

 

Шановні колеги!

Кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного фа­рмацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України (м. Харків) запрошує Вас прийняти участь у VІІ Міжнародній науково-практичній дистанцій­ній конференції «МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У СКЛАДІ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ, НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИКИ», яка відбудеться 21 бере­зня 2019 року.

 

Мета конференції: узагальнення досягнень та використання менеджменту й маркетингу у сучасній економіці; підведення підсумків діяльності та визначення пріоритетних напрямків подальшого розвитку фармацевтичної науки та практики, форм та методів викладання дисциплін організаційно-економічного й управлінського спрямування на основі теорії менеджменту та маркетингy; розвиток співробітництва науковців України, закордонних держав, представників аптечних й фармацевтичних підприємств та маркетингових консалтингових компаній у галузі менеджменту та маркетингу.

 

До участі у конференції запрошуються: організатори системи охорони здоров’я та фармації, науковці, викладачі вищих фармацевтичних (медичних) навчальних закладів та кафедр навчальних закладів, що здійснюють підготовку спеціалістів у галузі менеджменту й маркетингу та фармації, провізори, лікарі, маркетологи та менеджери оптових, оптово-роздрібних та виробничих фірм, маркетингових аналітичних та дослідницьких компаній, представництв іноземних компаній, аспіранти, магістранти, студенти.

Організаційний комітет запрошує для участі в роботі конференції науковців, викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів про­фільних кафедр вищих навчальних закладів України

 

Основні напрями конференції:

·     сучасні фундаментальні положення менеджменту та маркетингу;

·     стан і перспективи розвитку менеджменту та маркетингу в охороні здоров’я та фармації;

·     маркетингове управління;

·     соціальний менеджмент;

·     інформаційні технології в управлінській діяльності орга­нізацій;

·     фармакоекономіка;

·     управління ризиками та особливості галузевих ризиків;

·     кадрове забезпечення виконання управлінських завдань фармацевтичних

     організацій;

·     управління трудовими ресурсами та персоналом;

·     маркетингові дослідження;

·     логістика;

·     місце менеджменту та маркетингу у підготовці спеціалістів для галузей еконо­міки та проблеми викладання;

·     практика післядипломного навчання спеціалістів з менеджменту та маркетингу;

·     організація пошуку, розробки, дослідження, реєстрації та виробництва нових лікарських засобів на основі маркетингу;

·     питання імпортозаміщення лікарських препаратів з позицій менеджменту та ма­ркетингу;

·     управління раціональним використанням лікарських засобів та відповідальним самолікуванням;

·     управління якістю в системі лікарського забезпечення та фармацевтичної допомоги.

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

За результатами конференції буде видано електронний та паперовий збірник наукових праць.

Матеріали конференції також будуть розміщені в електронному науковому збірнику конференції за адресою: www.nuph.edu.ua та на WEB-ресурсі кафедри (mmf.nuph.edu.ua).

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

1.    Обсяг статей до 14, тез-доповідей – до 5 (повні сторінки) сторінок, надрукованих через 1,15 інтервал з одного боку стандартного аркуша формату А-4 шрифтом Times New Roman розміром 14 пт. Текстовий редактор Microsoft Word. Поля: ліве – 20 мм, верхнє, праве та нижнє – 20 мм, без нумерації сторінок. Перенос слів – автоматичний.

2.    Вимоги до статті. Текст статті починається з таких даних: індексу УДК, ініціалів та прізвищ усіх авторів (рівняти по лівому краю), назви організації (ій), у якій (их) виконана робота (якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками), курсив, рівняти по лівому краю, назва статті, тез (жирним шрифтом, рівняти по лівому краю), анотації (по центру – АНОТАЦІЯ; з абзацу – текст анотації; з абзацу – ключові слова: перелік ключових слів (понять) у кількості 3-8), е-mail. Далі з абзацу (через пустий рядок) текст статті. Структура статті повинна відповідати діючим вимогам, а автори повинні дотримуватись загального плану побудови статті й виділяти обов'язкові елементи: «Постановка проблеми», «Аналіз останніх досліджень і публікацій», «Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми», «Формулювання цілей статті», «Виклад основного матеріалу дослідження», «Висновки», «Перспективи подальших досліджень», «Перелік використаних джерел інформації» (у двох формах: згідно вимог ДСТУ та міжнародної системи APA з транслітерацією кириличних джерел). Стаття супроводжується трьома анотаціями: українською мовою (на початку статті), англійською та російською мовами (після статті). Анотації повинні містити: індекс УДК, ініціали та прізвища всіх авторів, назву статті, ключові слова.

3.     Структура тез-доповіді наступна: назва роботи великими літерами по центру аркуша, жирним зображенням; прізвища та ініціали авторів по центру; повна назва установи, e-mail, через один інтервал з абзацу друкується основний текст. Обов’язкові такі складові: у вступі коротко викласти постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з науковими, освітніми чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний зміст дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; сформулювати висновки та визначити перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Текстовий матеріал статті або тези не повинен мати синтаксичних та орфографічних помилок, неузгоджень.

За достовірність результатів відповідальність несуть автори.

На окремому листі додаються відомості про авторів: повністю прізвище, ім’я і по-батькові, посада та місце роботи, вчене звання, науковий ступінь, адреса, контактний телефон, e-mail.

Назва файлу повинна відповідати першому автору (Іванов П.М., doc). Якщо подається кілька матеріалів одного автора, то файли нумеруються арабськими цифрами (Іванов П.М., 1, doc).

Матеріали, оформлені відповідно до наведених вимог, просимо надсилати у електронному виді до 01 березня 2019 р. на e-mail: veritas_kh@ukr.net, з приміткою «Матеріали до конференції – 2019 р.»

                                  Публікація матеріалів – безкоштовна.

 

Кожному учаснику буде надіслано електронний сертифікат учасника

 конференції (за проханням)

З усіх питань просимо звертатися до Оргкомітету:

кафедра фармацевтичного маркетингу та менеджменту НФаУ

вул. Валентинівська, 4, м. Харків, Україна; 

   тел. (0572) 67-91-72, e-mail: veritas_kh@ukr.net

завідувач кафедри ФММ – проф. Малий Володимир Валентинович;

відповідальний – проф. Слободянюк Микола Миколайович.


Вернуться к списку